Één museum, twee gezichten
Museum Vekemans > Privacyverklaring
08-museum-vekemans-58.jpg 17-museum-vekemans-49.jpg 16-museum-vekemans-50.jpg 20-museum-vekemans-45.jpg 03-museum-vekemans-63.jpg 13-museum-vekemans-53.jpg 18-museum-vekemans-48.jpg 14-museum-vekemans-52.jpg 15-museum-vekemans-51.jpg 10-museum-vekemans-56.jpg 05-museum-vekemans-61.jpg 09-museum-vekemans-57.jpg 01-museum-vekemans-65.jpg 04-museum-vekemans-62.jpg 02-museum-vekemans-64.jpg 06-museum-vekemans-60.jpg 12-museum-vekemans-54.jpg 19-museum-vekemans-46.jpg 11-museum-vekemans-55.jpg 07-museum-vekemans-59.jpg

Privacy statement

Privacy Statement Museum Vekemans

Voor Museum Vekemans is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Wet- en regelgeving
Museum Vekemans houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Museum Vekemans te Boxtel. De handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens van deze nieuwe Europese regelgeving treedt op 25 mei 2018 definitief in werking en is dan rechtstreeks van toepassing op onze gegevensverwerking.

 

Onze dienstverlening
Indien u via deze website aangeeft informatie te willen ontvangen stemt u ermee in dat museum Vekemans u zo mogelijk van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het museum aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van museum Vekemans meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@museumvekemans.nl.

Museum Vekemans geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat museum Vekemans derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als museum Vekemans dat doet. Museum Vekemans verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

 

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Museum Vekemans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Museum Vekemans behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan museum Vekemans of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan museum Vekemans en vrijwaren het museum derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van museum Vekemans worden verveelvoudigd. Mocht museum Vekemans  op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend materiaal of links op de site, dan heeft het museum het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Gebruik van cookies
Museum Vekemans maakt geen gebruik van cookies.

 

Creditcardbetalingen
Betaling met creditcard is niet mogelijk.

 

Wijziging Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.